FEEDBACK

Mijloace fixe scoase din functiune  si Obiecte de inventar casate

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2014-2015
(H.G. 400/2014)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

 

 

SPITALUL GENERAL C.F. SIMERIA
- angajări -

   

6 februarie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ECONOMIST SPECIALIST I A

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post TEMPORAR VACANT:

 • 1 POST ECONOMIST SPECIALIST I A – COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de specialitate
- minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 20.02.2017, ora 10.00
- interviul in data de 22.02.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post temporar vacant : 10.02.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.
• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie >>
12 ianuarie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL și
INFIRMIERĂ DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Secția chirurgie generală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical principal PL:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- examen de grad principal
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 31.01.2017, ora 10.00
- interviul in data de 02.02.2017, ora 10.00

 • 1 post INFIRMIERĂ DEBUTANT cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată
  – Compartimentul de îngrijiri paliative

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 07.02.2017, ora 10.00
- interviul in data de 09.02.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
- copia actului de identitate;
- curriculum vitae;
- copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
- Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
- Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 20.01.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical principal PL >>

<< tematica si bibliografie infirmiera debutant >>

27 decembrie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

MEDIC SPECIALIST

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA  scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S.
nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următorul post:

 • un post de medic în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la
  Compartimentul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

La concurs se pot prezenta medici specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;
- copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
  alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
  exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
- chitanță de plată a taxei de concurs;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUS, tel.: 0254.26.01.00.

<< detalii >>

28 noiembrie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

MEDICI SPECIALIȘTI
și
FARMACIST

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S.
nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

- un post de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
- un post de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
- un post de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală
  la Compartimentul Radiologie și imagistică medicală din cadrul Ambulatoriului
  integrat;
- un post de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru
  Laboratorul de analize medicale din cadrul Ambulatoriului integrat;
- un post de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și
  balneologie
la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul
  Ambulatoriului integrat;
- un post de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul
  Supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale
;
- un post de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie, cu atestat în Îngrijiri
  paliative, la Compartimentul Îngrijiri paliative;
- un post de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de
  Oftalmologie
din cadrul Ambulatoriului integrat;
- un post de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia spitalului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic/farmacist și adeverință/certificat de confirmare în gradul
   profesional;
- copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
   alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
   Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
   exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
- chitanță de plată a taxei de concurs;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUS, tel.: 0254.26.01.00.

<< detalii >>

23 noiembrie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

DIRECTOR MEDICAL
și
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Spitalul General C.F. Simeria organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:  

DIRECTOR MEDICAL, funcție care face parte din comitetul director,
în perioada 15.12.2016 – 20.12.2016.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.
Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropshic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Criterii specifice:
- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
- sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
- au cel puțin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competență/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management spitalicesc.

 

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL, funcție care face parte din comitetul director,
în perioada 21.12.2016 – 27.12.2016.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropshic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Criterii specifice:
- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
- au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
- dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copia actului de identitate;
- copie legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
- curriculum vitae;
- adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar;
- copii de pe diplomele de studii și alte acte care atestă calitatea de doctor în științe medicale, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, în funcție de postul pentru care concurează;
- declarația de propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
- adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic și neuropsihic;
- proiectul/lucrarea de specialitate;
- aprobarea managerului;
- avizul consiliului de administrație al spitalului.
- Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs, la Biroul RUS, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie Director medical >>

<< tematica si bibliografie Director financiar-contabil >>
<< rezultate concurs Director medical >>
16 septembrie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ECONOMIST ȘI INFIRMIERE

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:  

 • 1 post infirmieră debutant cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată -
  Compartiment ATI

 • 1 post infirmieră debutant cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată -
  Secţia neurologie

 • 1 post infirmieră cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată -
  Compartimentul de îngrijiri paliative

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră
- minim 6 luni vechime în specialitatea postului

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 05.10.2016, ora 10.00
- interviul in data de 07.10.2016, ora 10.00

 • 1 post economist specialist I A cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată -
  Compartimentul achiziţii publice, contractari

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de specialitate
- minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 11.10.2016, ora 10.00
- interviul in data de 13.10.2016, ora 10.00

Data limită de depunere a dosarelor : 23.09.2016

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie economist >>

<< tematica si bibliografie infirmiere >>
5 septembrie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

DIRECTOR MEDICAL

 Spitalul General CF Simeria organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ord. MS. nr.284/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unui post de DIRECTOR MEDICAL, în perioada 28.09.2016 – 30.09.2016.

CONDITII DE PARTICIPARE:

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropshic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform preveederilor Legii privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Criterii specifice:
- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
- sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
- au cel puțin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competență/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management spitalicesc.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere;
- copia actului de identitate;
- copie legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
- curriculum vitae;
- adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar;
- copii de pe diplomele de studii și alte acte care atestă calitatea de doctor în științe medicale, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate;
- declarația de propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
- adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic și neuropsihic;
- proiectul/lucrarea de specialitate;
- aprobarea managerului;
- avizul consiliului de administrație al spitalului.
- Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs, la Biroul RUS, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie Director medical >>30 iunie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

INFIRMIERE DEBUTANT SI INFIRMIERE

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

2 posturi infirmieră debutant cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Secţia chirurgie generală

1 post infirmieră cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Secţia neurologie

2 posturi infirmieră cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul de îngrijiri paliative

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră
- minim 6 luni vechime în specialitatea postului

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 20.07.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 22.07.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie infirmiere >>

30 iunie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

INGINER GR.II

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

1 post inginer gr.II cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată -Compartiment intern protecţia mediului, PSI, prevenire şi protecţia muncii.

Condiţii specifice de participare la concurs:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B Hotararea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , cu o durată de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.
Îndeplinirea cerinţelor se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la lit. b) şi c).
Cerinţa minimă prevăzută la lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- minim 6 luni vechime în specialitate
- certificat de absolvire a cursului de cadru tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 16.08.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 18.08.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie >>

30 iunie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

MUNCITOR II (FOCHIST)

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

1 post muncitor II (fochist) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartiment tehnic - administrativ.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- minim 6 ani vechime în meserie
- atestat ISCIR clasa C – cazane de apa calda si cazane cu abur de joasa presiune

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 17.08.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 19.08.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie >>

9 mai 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENTI MEDICALI

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

1 post  asistent medical debutant PL Secția medicină internă
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

1 post  asistent medical debutant PL Secția neurologie
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

1 post  asistent medical principal PL Ambulatoriu integrat - Cabinet neurologie
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical principal PL:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- examen de grad principal
- certificat membru OAMGMAMR

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical debutant PL:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 27.05.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 31.05.2016, ora 10.00

1 post  asistent medical debutant PL specialitatea farmacie - Farmacie
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical debutant PL specialitatea farmacie:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 13.06.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 15.06.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistenti medicali >>

<< tematica si bibliografie asistent farmacie >>

9 mai 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

INFIRMIERE DEBUTANT si INFIRMIERE

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorele posturi:

2 posturi  infirmieră debutant – secția secția chirugie generală
cu  contract individual de muncă pe durată  nedeterminată

1 post  infirmieră debutant secția neurologie
cu  contract individual de muncă pe durată  nedeterminată

2 posturi  infirmieră compartimentul de îngrijiri paliative
cu  contract individual de muncă pe durată  nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră
- minim 6 luni  vechime în specialitatea postului

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 30.05.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 01.06.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie infirmiere >>

9 februarie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENTI MEDICALI și
STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

1 post  asistent medical principal PL Secția medicină internă
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

1 post  asistent medical principal PL Secția chirurgie generală
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

1 post  asistent medical debutant PL Secția chirurgie generală
cu  contract individual de muncă pe durată determinată

1 post  asistent medical PL Secția neurologie
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- 6 luni vechime ca asistent medical
- certificat membru OAMGMAMR

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical debutant PL:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 07.03.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 09.03.2016, ora 10.00

1 post  asistent medical debutant PL specialitatea nutriție - dietetică Secția medicină internă cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical debutant PL specialitatea nutriție - dietetică:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 01.03.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 03.03.2016, ora 10.00

1 post  statistician medical debutant – Compartiment evaluare şi statistică medicală
cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii medii
- competenţe de operare si utilizare a tehnicii de calcul certificate

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 14.03.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 16.03.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistenti medicali >>

<< tematica si bibliografie asistent dietetician >>
<< tematica si bibliografie statistician medical >>

9 februarie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

INFIRMIERE

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

2 posturi  infirmieră debutant secția medicină internă
cu  contract individual de muncă pe durată  nedeterminată

1 post  infirmieră secția chirurgie generală
cu  contract individual de muncă pe durată  nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră
- minim 6 luni  vechime în specialitatea postului

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 15.02.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 17.02.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie >>

19 ianuarie 2016

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ECONOMIST DEBUTANT

         Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

1 post  ECONOMIST DEBUTANT compartimentul achiziții publice, contractări
cu  contract individual de muncă pe durată  nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:
-
studii superioare de specialitate

Concursul  se va desfăşura la sediul  unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile  lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 10.02.2016, ora 10.00
-
interviul în data de 12.02.2016, ora 10.00

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie >>


 

 

 

335900 SIMERIA, str. AVRAM IANCU  nr.26

tel. 0254-260681, 260100
tel./fax. 0254-260105

 

e-mail: ru@spitalgeneralcfsimeria.ro

 
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2017 Spitalul General C.F. SIMERIA