BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2014-2015
 (H.G. 400/2014)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

   
 
 

 

 

SPITALUL GENERAL C.F. SIMERIA
- angajări -

   
24 octombrie 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

MUNCITOR II (INSTALATOR)

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post muncitor II (instalator) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartiment tehnic - administrativ.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- minim 6 ani vechime în meserie
- certificat de calificare de instalator

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 13.11.2019, ora 10.00
- interviul în data de 15.11.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 05.11.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematică și bibliografie >>


09 septembrie 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

PSIHOLOG SPECIALIST

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post psiholog specialist în domeniul psihologiei clinice cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul de îngrijiri paliative

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical debutant PL:
- studii superioare de specialitate
- examen de grad specialist
- minim 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 14.10.2019, ora 10.00
- interviul in data de 16.10.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 19.09.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii, tematică și bibliografie >>09 septembrie 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

INFIRMIERĂ DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post INFIRMIERĂ DEBUTANT cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Secția medicină internă

 • 1 post INFIRMIERĂ DEBUTANT cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Secția chirurgie generală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competențe profesionale pentru funcția de infirmieră

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 07.10.2019, ora 10.00
- interviul în data de 09.10.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 19.09.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii, tematică și bibliografie >>


26 iulie 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

SPĂLĂTOREASĂ

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post spălătoreasă cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartiment tehnic - administrativ

Condiţii generale de participare la concurs:
- școală generală

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 19.08.2019, ora 10.00
- interviul in data de 21.08.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 08.08.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii, tematica si bibliografie >>


26 iulie 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

MUNCITOR IV (FOCHIST)

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post muncitor IV (fochist) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compatiment tehnic - administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs:
- atestat ISCIR clasa C - cazane de apa calda si cazane cu abur de joasa presiune

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 20.08.2019, ora 10.00
- interviul in data de 22.08.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 08.08.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii, tematica si bibliografie >>  20 mai 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post asistent medical debutant PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Secția chirurgie generală

 • 1 post asistent medical debutant PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartiment spitalizare de zi

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical debutant PL:
- diplomă de bacalaureat
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 10.06.2019, ora 10.00
- interviul in data de 12.06.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 31.05.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< rezultate verificare dosare >>
<< rezultate proba scrisa >>
<< rezultate interviu si rezultate finale >>

20 mai 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post registrator medical debutant cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Camera de gardă

 • 1 post registrator medical debutant cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartiment radiologie și imagistică medicală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru registrator medical debutant:
- diplomă de studii medii
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate
- certificat responsabil protecția datelor cu caracter personal

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 14.06.2019, ora 10.00
- interviul in data de 19.06.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 31.05.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< rezultate verificare dosare >>
<< rezultate proba scrisa >>
<< rezultate interviu si rezultate finale >>


20 mai 2019

PUBLICAȚIE DE CONCURS

TEHNICIAN RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ LICENȚIAT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post tehnician radiologie și imagistică licențiat - specialitatea radiologie și imagistică medicală, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul de radiologie și imagistică medicală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical debutant PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de licență în specialitate
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 13.06.2019, ora 10.00
- interviul in data de 18.06.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 31.05.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< rezultate verificare dosare >>


22 aprilie 2019

ANUNȚ

POSTURI VACANTE MEDICI

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post medic specialist neurologie din cadrul Secției neurologie;

 • 1 post medic specialist psihiatrie din cadrul Secției neurologie - Compartiment psihiatrie;

 • 1 post medic specialist radiologie și imagistică medicală la Compartimentul de radiologie și imagistică medicală din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul profesional;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.
- copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anuntului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUS, telefon 0254/260100.
Data limită de depunere a dosarelor: 06.05.2019.

<< detalii >>


08 ianuarie 2019

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ECONOMIST DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post vacant:

 • 1 post ECONOMIST DEBUTANT cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul achiziţii publice, contractări.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate
- certificat de absolvire a cursului de achiziții publice

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 06.02.2019, ora 10.00
- interviul in data de 08.02.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 21.01.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie economist - achizitii publice >>08 ianuarie 2019

PUBLICAŢIE DE CONCURS

INFIRMIERĂ DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post INFIRMIERĂ DEBUTANT cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul de îngrijiri paliative

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 30.01.2019, ora 10.00
- interviul in data de 01.02.2019, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 21.01.2019

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie infirmiera debutant >>

<< rezultatele verificarii dosarelor >>
<< rezultat test grila >>
03 august 2018

PUBLICAŢIE DE CONCURS

MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Spitalul General C.F. Simeria organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 206/2016 pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare și desfășurare a consursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor, pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

A. Concursul se va desfășura la sediul Spitalului General C.F. Simeria, Str. Avram lancu, Nr.26, Județul Hunedoara, în perioada 06.09.2018 - 17.09.2018, după cum urmează:

 1. Înscriere candidați: din momentul publicării anunțului și până la data de 29.08.2018 inclusiv.

 2. Verificarea de către comisia  de concurs a dosarelor depuse, validarea candidaților  admiși pentru etapa următoare și afișarea rezultatelor: 03.09.2018.

 3. Depunere contestații: în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor de selecție a dosarelor.

 4. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor: în termen de 48 ore.

 5. Test grilă de verificare a cunoștințelor pentru cei declarați admiși la etapa I: 06.09.2018 ora 10.

 6. Corectare grilă și afișarea rezultatelor: 06.09.2018.

 7. Depunere contestații:  în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor la testul grilă.

 8. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor: 24 ore.

 9. Evaluarea proiectelor de management: 11.09.2018

 10. Susținerea proiectului de management, pe durata a 15 minute: 12.09.2018 ora 09:00.

 11. Afișarea rezultatelor la proba privind proiectul de management: 12.09.2018.

 12. lnterviu de selecție: 12.09.2018 ora 12:00.

 13. Afișare rezultate: 12.09.2018.

 14. Depunere contestații:  24 ore.

 15. Soluționare contestații:  48 ore.

 16. Afișare rezultate finale: 17.09.2018.

B. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de selecție:

 1. Sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;

 2. Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, sau sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic, juridic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

 3. Au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

 4. Nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;

 5. Sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

 6. Nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarele se depun din momentul publicării anunțului la Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Localitatea Simeria, Str. Avram lancu, Nr.26, Județul Hunedoara, până la data de 29.08.2018, la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane Salarizare. Tel. 0254/260100).

C. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere;

 2. Copia actului de identitate;

 3. Copia legalizată a diplomei de licență sau echivalente;

 4. Copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori că sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ;

 5. Curriculum vitae;

 6. Copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, competențe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

 7. Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unității;

 8. Cazierul judiciar;

 9. Adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

 10. Declarația pe propria răspundere că nu este urmărit penal și nu are cunoștință că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

 11. Copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.), prin care și-a schimbat numele, după
  caz;

 12. Proiectul de management realizat de candidat.

<< detalii, teme cadru, bibliografie >>
<< rezultate verificare dosare depuse - Manager persoană fizică >>
<< rezultate concurs - Manager persoană fizică >>
08 ianuarie 2018

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ECONOMIST SPECIALIST I A

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post vacant:

 • 1 post economist specialist I A cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul achiziţii publice, contractări.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de specialitate
- minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate
- certificat de absolvire a cursului de achiziții publice

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 25.01.2018, ora 10.00
- interviul in data de 29.01.2018, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 17.01.2018

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie economist - achizitii publice >>
19 decembrie 2017

PUBLICAȚIE DE CONCURS

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi vacante:

 • 1 post registrator medical debutant - Compartiment radiologie și imagistică medicală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru registrator medical debutant:
- diplomă de studii medii
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 15.01.2018, ora 10.00
- interviul in data de 17.01.2018, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 05.01.2018

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie registrator medical debutant >>
<< rezultate verificare dosare depuse - registrator medical debutant >>
<< rezultat proba scrisa concurs registrator medical debutant >>19 decembrie 2017

PUBLICAȚIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi temporar vacante:

 • 2 posturi asistenti medicali PL - Secția neurologie

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 08.01.2018, ora 10.00
- interviul in data de 10.01.2018, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post temporar vacant : 27.12.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>
1 noiembrie 2017

ANUNȚ

POST VACANT DE FARMACIST

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu prevederile Ord.MS nr.869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, pentru ocuparea urmatorului post vacant:

 • 1 post farmacist la Farmacia spitalului

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ;
- copie xerox de pe diploma de farmacist si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul profesional ;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin ;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului .
Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anuntului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „ Viaţa medicală ” .
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUS, telefon 0254/260100.
Data limită de depunere a dosarelor : 13.11.2017, ora 16oo.

<< detalii >>
<< tematica concurs farmacist >>
<< rezultate verificare dosare farmacist >>
11 octombrie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post temporar vacant:

 • 1 post asistent medical PL – Secția neurologie

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 14.11.2017, ora 10.00
- interviul in data de 16.11.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post temporar vacant : 17.10.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>
11 octombrie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 2 posturi de asistenti medicali PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Camera de gardă

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 31.10.2017, ora 10.00
- interviul in data de 02.11.2017, ora 10.00

 • 1 post asistent medical PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Secția neurologie

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 14.11.2017, ora 10.00
- interviul in data de 16.11.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 23.10.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>

 


27 septembrie 2017

ANUNȚURI

POSTURI VACANTE MEDICI

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post medic specialist neurologie din cadrul Secției neurologie;

 • 1 post medic specialist ATI din cadrul Compartimentului ATI;

 • 1 post medic specialist recuperare, medicină fizică şi balneologie la Cabinetul de recuperare, medicină fizică şi balneologie din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;

 • 1 post medic specialist radiologie și imagistică medicală la Cabinetul de radiologie și imagistică medicală din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;

 • 1 post medic specialist boli infecțioase din cadrul Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul profesional ;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin ;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anuntului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

 

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post medic în specialitatea medicină de laborator din cadrul Laboratorului de analize medicale al Ambulatoriului integrat;

 • 1 post medic în specialitatea pneumologie cu atestat în somnologie la Cabinetul de pneumologie din Ambulatoriul integrat al spitalului;

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul profesional ;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin ;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anuntului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

<< detalii >>
<< tematica concurs medic medicina de laborator >>
<< rezultate verificare dosar medic medicina de laborator >>
12 septembrie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL,
PSIHOLOG SPECIALIST și
INGINER GR.II

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post asistent medical PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul de îngrijiri paliative din cadrul Secției de medicină internă

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 29.09.2017, ora 10.00
- interviul in data de 03.10.2017, ora 10.00

 • 1 post psiholog specialist în domeniul psihologiei clinice cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Ambulatoriu integrat - Cabinet psihologie

Condiţii specifice de participare la concurs :
- studii superioare de specialitate
- examen de grad specialist
- minim 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 09.10.2017, ora 10.00
- interviul in data de 11.10.2017, ora 10.00

 • 1 post inginer gr.II cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul tehnic-administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de lungă durată
- minim 6 luni vechime în specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 16.10.2017, ora 10.00
- interviul in data de 18.10.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 21.09.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>

<< tematica si bibliografie psiholog specialist >>
<< tematica si bibliografie inginer gr.II >>
23 august 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post asistent medical PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Camera de gardă

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 08.09.2017, ora 10.00
- interviul in data de 12.09.2017, ora 10.00

 • 1 post asistent medical PL - specialitatea radiologie și imagistică medicală, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul de radiologie și imagistică medicală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL specialitatea radiologie și imagistică medicală
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 13.09.2017, ora 10.00
- interviul in data de 15.09.2017, ora 10.00

 • 1 post asistent medical debutant PL - specialitatea laborator, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Laborator analize medicale

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL specialitatea laborator:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 13.09.2017, ora 10.00
- interviul in data de 15.09.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 31.08.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>

<< tematica si bibliografie asistent medical radiologie si imagistica medicala >>
10 iulie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL și
INGRIJITOARE

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post asistent medical PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Ambulatoriu integrat - Cabinet dermatovenerologie

 • 1 post asistent medical PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Camera de gardă

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 24.07.2017, ora 10.00
- interviul in data de 26.07.2017, ora 10.00

 • 1 post asistent medical PL - specialitatea radiologie și imagistică medicală, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul de radiologie și imagistică medicală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL specialitatea radiologie și imagistică medicală
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 24.07.2017, ora 10.00
- interviul in data de 26.07.2017, ora 10.00

 • 1 post îngrijitoare cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată –
  Ambulatoriu integrat – Compartiment curățenie

Condiţii specifice de participare la concurs pentru îngrijitoare:
- studii generale

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 27.07.2017, ora 10.00
- proba practică in data de 31.07.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 14.07.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>

<< tematica si bibliografie ingrijitoare >>
31 mai 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ECONOMIST

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post vacant:

 • 1 post economist specialist I A cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul achiziţii publice, contractari

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de specialitate
- minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate
- certificat de absolvire a cursului de achiziții publice

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 23.06.2017, ora 10.00
- interviul in data de 27.06.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 14.06.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie economist - achizitii publice >>
31 mai 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post temporar vacant:

 • 1 post asistent medical PL - Secția neurologie

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 21.06.2017, ora 10.00
- interviul in data de 23.06.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 07.06.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>
24 mai 2017

ANUNȚURI POSTURI VACANTE

MEDICI ȘI MEDIC ȘEF SECȚIE

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu prevederile Ord.MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

- 1 post medic în specialitatea ATI din cadrul Compartimentului ATI;
- 1 post medic în specialitatea chirurgie generală din cadrul Secţiei de chirurgie generală;
- 1 post medic în specialitatea medicină de laborator din cadrul Laboratorului de analize medicale al Ambulatoriului integrat;
- 1 post medic în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie la Cabinetul de recuperare, medicină fizică şi balneologie din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
- 1 post medic în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale;
- 1 post medic în specialitatea oftalmologie la Cabinetul de oftalmologie din cadrul
Ambulatoriului integrat al spitalului.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte :
- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul profesional ;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin ;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anuntului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală ”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUS, telefon 0254/260100.


SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs in conformitate cu prevederile Ord.MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

- 1 post medic primar medicină generală cu atestat în îngrijiri paliative la Compartimentul de îngrijiri paliative din cadrul Secției de medicină internă ;
- 1 post medic specialist pneumologie cu atestat în somnologie la Cabinetul de pneumologie din Ambulatoriul integrat al spitalului;

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte :
- cerere in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ;
- copie xerox de pe diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare in gradul profesional ;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin ;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anuntului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală ”.


SPITALUL GENERAL CF SIMERIA scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.MSP nr.1406/2006, coroborat cu art.184 din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea funcţie :

- Şef secţie neurologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :
- cerere in care se mentioneaza funcţia pentru care doreste sa concureze ;
- copie xerox de pe diploma de studii ;
- adeverinta din care să reiasă confirmarea in gradul profesional ;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la normele menţionate;
- declaratie pe propria răspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte sa concureze ;
- declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate ;
- certificat privind starea de sanatate ;
- dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România ;
- copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România ;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate ;
- un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
- chitanţă de plată a taxei de concurs .

Taxa de concurs este de 150 lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin Ordin al MSP(vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).
La concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie se pot prezenta candidaţii care au obţinut atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau care depun declaraţie pe propria răspundere că îl vor obţine în maxim un an de la numirea în funcţie ;
Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art.5 lit.b), c), sau d) din OMSP nr.1406/2006, nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu - susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.

<< detalii >>
24 mai 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PL SI INGINER GR.II

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post asistent medical PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Ambulatoriu integrat - Cabinet dermatovenerologie

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 19.06.2017, ora 10.00
- interviul in data de 21.06.2017, ora 10.00

 • 1 post asistent medical PL - specialitatea radiologie și imagistică medicală, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartimentul de radiologie și imagistică medicală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL specialitatea radiologie și imagistică medicală
- minim 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- certificat membru OAMGMAMR
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 20.06.2017, ora 10.00
- interviul in data de 22.06.2017, ora 10.00

 • 1 post inginer gr.II cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Compartiment intern protecţia mediului, PSI, prevenire şi protecţia muncii.

Condiţii specifice de participare la concurs:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B Hotararea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , cu o durată de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.
Îndeplinirea cerinţelor se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la lit. b) şi c).
Cerinţa minimă prevăzută la lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- minim 6 luni vechime în specialitate
- certificat de absolvire a cursului de cadru tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor
- certificat de absolvire a cursului în managementul deșeurilor
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 26.06.2017, ora 10.00
- interviul in data de 28.06.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 06.06.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical PL >>

<< tematica si bibliografie asistent medical radiologie >>
<< tematica si bibliografie inginer PSI >>

6 februarie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ECONOMIST SPECIALIST I A

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post TEMPORAR VACANT:

 • 1 POST ECONOMIST SPECIALIST I A – COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de specialitate
- minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 20.02.2017, ora 10.00
- interviul in data de 22.02.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
o cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
o copia actului de identitate;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
o În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post temporar vacant : 10.02.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.
• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie >>
12 ianuarie 2017

PUBLICAŢIE DE CONCURS

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL și
INFIRMIERĂ DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată – Secția chirurgie generală

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical principal PL:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
- examen de grad principal
- certificat membru OAMGMAMR

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 31.01.2017, ora 10.00
- interviul in data de 02.02.2017, ora 10.00

 • 1 post INFIRMIERĂ DEBUTANT cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată
  – Compartimentul de îngrijiri paliative

Condiţii specifice de participare la concurs pentru infirmieră debutant:
- certificat de competenţe profesionale pentru funcţia de infirmieră

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
- selecţia dosarelor candidaţilor in maxim doua zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisa in data de 07.02.2017, ora 10.00
- interviul in data de 09.02.2017, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
- copia actului de identitate;
- curriculum vitae;
- copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
- Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
- Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 20.01.2017

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

• Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
• La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< detalii >>
<< tematica si bibliografie asistent medical principal PL >>

<< tematica si bibliografie infirmiera debutant >> 

 

 

335900 SIMERIA, str. AVRAM IANCU  nr.26

tel. 0254-260681, 260100
tel./fax. 0254-260105

 

e-mail: ru@spitalgeneralcfsimeria.ro

 
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2019 Spitalul General C.F. SIMERIA